COVID-19, Provtagning

Sedan början av sommaren erbjuder Region Stockholm alla invånare möjlighet att provta sig för covid-19. Följ instruktionerna på 1177.se. Om du ej har tekniska möjligheter till detta, och är i behov av medicinsk bedömning, är du välkommen att kontakta mottagningen. Denna provtagning är separat från vår vanliga verksamhet och sköts av region Stockholm. Behöver du medicinsk bedömning pga nedsatt allmäntillstånd, etc är du naturligtvis välkommen att höra av dig som vanligt till mottagningen. 


 

Vuxna (>18 år):  

- kan via appen Alltid Öppet själv boka tid för provtagning på separat plats.
- behöver bank-ID
- info finns på 1177

För de vuxna som ej har bank-ID kan vårdcentralen bistå med provtagning OM det påverkar den medicinska handläggningen.

 

Barn (13-17 år):


- kan via appen Alltid Öppet själv boka tid för provtagning på separat plats förutsatt att de har bank-ID och möjlighet att logga in på 1177.

För barn (13-17 år) som ej har bank/säkerhets-ID kan vårdcentralen bistå med provtagning OM det påverkar den medicinska handläggningen.

 

Barn (0-12):

- kan via appen Alltid Öppet boka tid för provtagning på separat plats. 
- vårdnadshavare är då ombud för barnet (både i Alltid Öppet appen och på 1177) och lägger beställningen enligt följande:
- Klicka ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet. Klicka på knappen ”Sök vård för ditt barn” i appen Alltid öppet för att växla till ombudsläge
- Välj knappen Provtagning av covid-19” följt av ”Provtagning av covid-19 för barn”.

 

 Allmänna principer kring infektionssymtom och covid-19:

- Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola. 
- Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. 

 

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter: 

- Vid negativt provsvar:
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården. För att förtydliga betyder detta naturligtvis INTE att man kan gå tillbaka till skola, etc med PÅGÅENDE infektionssymtom bara för att ett eventuellt covid-prov utfallit negativt.

- Vid positivt provsvar:
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms ändamålsenligt. Barnet behöver stanna hemma i minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis  torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det har gått 7 dagar sedan insjuknandet. 

- Om inget prov tagits:
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.