COVID-19, Vaccination

Vår verksamhet får många frågor om möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. Nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna. Dokumentet kommer uppdateras fortlöpande och saknar du svar på din fråga kan du med fördel kontakta Vårdcentralen. Informationsflödet från regionen har varit mycket bristfälligt. Senaste uppgifterna är att vi kommer att vaccinera med Pfizer, tidsperspektivet är i dagsläget mycket preliminärt. Vi förstår att detta skapar mycket frustration och vi uppdaterar den här texten så snart vi får ny information.

 

- Vilka kommer att erbjudas vaccination först?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccination först. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

 Fas 1 (kommer att skötas av vårdcentralen eller underleverantör till denna):

- Personer som bor på särskilda boende för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

- Nära hushållskontakter, dvs. vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör den riskgrupp som nämns i den första punkten. 

 

Fas 2 (kommer skötas av vårdcentralen eller underleverantör till denna):

- Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.

- Personer som har genomgått en benmärgstransplantation, eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.

- Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter.

- Personer som är 18 eller äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS).

- Personer som är 18 år eller äldre som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.

 

Enligt senaste besked från regionen kommer det skickas ut brev med information om när man kan kontakta sin vårdcentral för vaccination avseende personer i fas 2. Preliminärt kommer brev skickas ut utifrån ålder, där de äldsta kommer motta det först. 

 

Fas 3 (kommer sannolikt delvis skötas av vårdcentralen men kan även vara via privat aktör, ej klarlagt ännu):

- Personer i åldern 60-64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19 (enligt lista nedan).

- Personer i åldern 60-64 år.

- Personer i åldern 18-59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid- 19 (enligt lista nedan).

- Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18-59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer. 

 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i Covid-19:

- Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).

- Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

- Andra tillstånd som leder till nedsatt till lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

- Kronisk lever- eller njursvikt.

- Diabetes typ 1 eller 2.

- Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.

- Downs syndrom.

 

 Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i de tidigare faserna. 

 

Tidsaspekten för de olika faserna är helt beroende på leveranser av vaccin. I nuläget är det väldigt små volymer som initialt kommer levereras och beräknad tid för påbörjande av fas 2 är tidigast i mitten/slutet av mars. Vi är medvetna om att denna osäkerhet och väntan skapar frustration men tyvärr ligger vaccinleveranserna bortom vår kontroll.

 

- När kan jag vaccinera mig?  

När du kan vaccinera dig beror i första hand på vilken av ovanstående grupper du tillhör, samt naturligtvis hur många doser vaccin regionen får och när det kommer. Regionen har precis meddelat att de första vaccinleveranserna kan komma under v.8. Detta gäller initialt MYCKET SMÅ mängder, vilket i första skedet kommer gå till de patienter som är inskrivna i hemsjukvården. Administrering av dessa doser kommer skötas av vår underleverantör Sjöströms, de patienter som berörs av detta kommer bli kontaktade individuellt.  

 

 - Kan jag boka vaccination nu?

Det går tyvärr inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu. Varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper enligt ovan. Vi kommer uppdatera denna sida så snart vi fått några konkreta besked gällande leverans av vaccin, men innan den informationen inkommit så kan vi tyvärr inte ge några ytterligare besked.